Đặc điểm cấu trúc FEP

46 đã abranch trên chính chuỗi và bên chuỗi của macromolecule. Điều này khác biệt cấu trúc của phạm vi nhiệt độ tối đa của các vật liệu bị căng thẳng cho một thời gian dài, không có ảnh hưởng lớn, F-46 nhiệt độ 200 ℃, và nhiệt độ cao PTFE là 260 ° c. Tuy nhiên, sự khác biệt này trong cấu trúc, nhưng F-46 đã rất quyết tâm điểm nóng chảy nhựa và nhựa nhiệt dẻo xử lý phương pháp chế biến mà có sẵn và làm cho xử lý đơn giản. Nó không phải là có sẵn trong PTFE. Đây là mục đích chính ofpolytetrafluoroethylene sửa đổi bởi HFP.