PVDF màng ứng dụng trong xử lý nước tiến bộ

Đặc điểm của vật liệu PVDF, tập trung vào PVDF màng lọc nước, xử lý nước thải và nước tái sử dụng, xử lý nước thải dầu, kim loại nặng xử lý nước thải, nước thải, than cốc nước thải và ứng dụng tiến bộ của có chứa phenol xử lý nước thải, phân tích cuối cùng của xu hướng hiện tại của PVDF màng.