PTFE ép bột lưu trữ và phương pháp giao thông vận tải

Phương pháp lưu trữ và giao thông vận tải

PTFE là ổn định, nhưng nó cũng cần lưu ý rằng đặt dấu chấm hết cho nhiệt độ cao, đặc biệt, tránh tiếp xúc với ngọn lửa mở, bởi vì của nó hơn 400 ℃ sẽ phá vỡ khí độc hại.