Fluoropolymers là gì?

Polyme Poloro là gì?

 

Một polymer Fluoro là một hợp chất hữu cơ bao gồm các nguyên tử flo và carbon nhưng cũng có thể chứa oxy hoặc hydro. Các nguyên tử được giữ lại với nhau bằng các liên kết để hình thành các monome như tetra fluorethylene (TFE). Khi monomer được polyme hóa chúng hình thành các chuỗi dài mà TFE trở thành polytetrafluoroethylene (PTFE). Polyme polyme có thể được flo hóa hoàn toàn hoặc được flo hóa một phần.

 

1. HOÀN TOÀN FLUORINATED

A. PTFE (POLYTETRAFLUOROETHYLENE)

B. PFA (PERFLUOROALKOXY)

C. FEP (FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE)

 

2. LÃI CẤP

A. ETFE (ETHYLENE TETRAFLUOROETHYLENE POLYMER)

B. ECTFE (ETHYLENE CHLOROTRIFLUORO ETHYLENE POLYMER)

C. PVDF (POLY VINYLIDENE FLUORIDE)

 

PTFE AT GLANCE

1.png


PTFE Như bạn có thể thấy bằng hình ảnh trên tất cả các nguyên tử cacbon được bao quanh bởi các nguyên tử flo. Một lần nữa, liên kết cacbon-flo mạnh dẫn đến tính kháng hóa chất cao của vật liệu này.

 

2.png